Hajdúböszörmény Város Jegyzőjepályázatot hirdet Hajdúböszörményi Polgármesteri HivatalGazdálkodási Osztály...

osztályvezető

munkakör betöltésére

Közszolgálati jogviszony időtartama:

A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, hat hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre szól.

Munkavégzés helye:

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

Illetmény és juttatások:

Illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.), a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló módosított 4/2010. (I. 28.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

Ellátandó feladatok:

Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztály osztályvezetői feladatainak ellátása, az osztály munkájának szakmai irányítása és ellenőrzése, valamint a személyes hatáskörbe utalt feladatok ellátása.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 12. § szerinti szakképzettség, szakképesítés, egyéb feltétel
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga (közigazgatási szakvizsga hiányában a Kttv. által előírt közigazgatási szakvizsga letétele a kinevezéstől számított két éven belül)
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi szakképzettség
 • költségvetési szervnél szerzett öt éves igazolt vezetői tapasztalat
 • előzetesen beszerzett referencia
 • város helyi ismerete

 

Pályázathoz csatolandó íratok:

 • végzettséget, képesítést tanúsító okirat, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata
 • 90 napnál nem régebbi – eredeti – hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt)
 • önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint)
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint – vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén teljesíti – a 2007. évi CLII. törvény rendelkezése alapján – a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum.

 

Pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatokat 2017. február 28. napjáig lehet benyújtani Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 158/2017., valamint a munkakör megnevezését: Gazdálkodási Osztály osztályvezető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné Dr. Markó Judit jegyző nyújt. (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. szoba, telefon 06/52/563-257.)

 

Pályázat elbírálásának módja, határideje:

A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója – Polgármester egyetértésével – 2017. március 14. napjáig dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

 

Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2017. március 16. napjától tölthető be.