A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvetijogszabályok, az állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és mőködési szabályzat

Magyarország Alaptörvénye

elérhetiség: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100425.ATV

 

2011. évi CLXXXIX. törvény

elérhetiség: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV

 

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET)

elérhetiség: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400140.TV

 

"Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatá"-ról szóló 20/2007.(IV.26.) Önk. rendelete

 

Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 201/2007.(IV.26) Önk. számú határozata

 

A Hivatal szervezeti felépítése

 

 1. A hivatal általános feladatai:
 2. Az önkormányzati ügyek előkészítése, az önkormányzati döntések végrehajtása, az önkormányzati testületek működésével kapcsolatos szervező és adminisztratív teendők ellátása. Az önkormányzat tisztségviselői tevékenységének elősegítése.
 1. A jogszabályokban előírt államigazgatási feladatok végzése.

 

 1. A hivatal irányítása:
 1. Polgármester
 • A polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt. A szakmai apparátus a jegyző vezetésével segíti a polgármester munkáját.
 • Meghatározza a hivatal feladatait az Önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában.
 • A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.
 • A polgármester egyetértése szükséges- az általa meghatározott körben – a hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazáshoz.
 • A polgármester nevezi – pályázat alapján határozatlan időre –a jegyzőt, illetve a jegyzőre vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára az aljegyzőt.
 • A jegyző tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
 • Az alpolgármester(ek) és az intézmények vezetői tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.
 • Polgármesteri valamint együttes polgármesteri és jegyzői utasításokkal szabályozza a hatáskörébe tartozó ügyekben a feladatellátás, hatáskör átruházás és kiadmányozás rendjét.
 • Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, az előkészítéssel kapcsolatosan a jegyzőt feladattal bízhatja meg, egyes hatósági hatásköreit jogszabály keretei között a jegyzőre ruházhatja.
 • Felelős a gazdálkodás rendjéért, a hivatalnak biztosított költségvetési keretek célszerű felhasználásáért.
 • Rendszeresen beszámoltatja az alpolgármester(eke)t, a jegyzőt, illetve a hivatal osztályvezetőit esetileg vagy csoportos megbeszélésen (vezetői értekezleten).
 • Ellátja a város védelmi funkciójából adódó feladatait, eljár a számára meghatározott védelmi bizottsági, katasztrófavédelmi és polgárvédelmi hatáskörökben.
 • Ellátja a minőségbiztosítási rendszer működtetéséből adódó feladatokat.

 

 1. Alpolgármesterek
 • A polgármestert helyettesítő általános alpolgármester és a köznevelési, kulturális civil és társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester a polgármester által meghatározott munkaköri leírásban rögzített feladatkörökben jár el.
 • Koordinálja az önkormányzati ügyekben a hivatal munkáját, kapcsolatot tart a hatóságokkal és más önkormányzati illetve társadalmi és állami szervekkel.
 • Felelős a képviselő-testületi ülés és a bizottságok elé kerülő, saját feladataival összefüggő előterjesztések határidőben történő elkészítéséért, a hozott határozatok végrehajtását figyelemmel kíséri.
 • Külön megbízás alapján – annak keretei között – képviseli a képviselő-testületet.
 • Részt vesz az ügyfélfogadás megtartásában, annak rendjére vonatkozó szabályok szerint.
 • A polgármestert helyettesítő általános alpolgármester jogai és kötelezettségei – a polgármester távollétében – azonosak a polgármesterével.
 • A köznevelési, kulturális civil és társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester jogai és kötelezettségei a meghatározott feladatok tekintetében állnak fenn.

 

 1. Jegyző
 • A jegyző a hivatal vezetője. Ennek keretében különösen
 • döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
 • ellátja a jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatokat, hatósági jogköröket,
 • dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,
 • ellátja a közigazgatási tevékenység korszerűsítésével és fejlesztésével összefüggő feladatokat,
 • a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
 • A polgármester irányításával gondoskodik az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok törvényes, szakszerű, pártatlan, és színvonalas ellátásáról.
 • Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket, illetve dönt a polgármester által átadott hatósági ügyekben.
 • Ellátja a képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat.
 • Tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testületi ülés és bizottságai ülésein személyesen, vagy helyettese, illetve megbízottja útján.
 • Jelezni köteles a képviselő-testületnek és szerveinek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel. A képviselő-testületi ülésen bármely javaslatot érintően törvényességi észrevételt tehet.
 • Gondoskodik a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyveinek elkészíttetéséről.
 • Gondoskodik a Képviselő-testület által alkotott rendeletek kihirdetéséről és végrehajtásának biztosításáról.
 • Rendszeresen tájékoztatja a Képviselő-testületet és a polgármestert az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról.
 • Javaslatot készít a polgármesternek a Hivatal felépítésére, annak munka- ügyfélfogadási rendjére.
 • Szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal a Hivatal köztisztviselői részére munkaértekezletet tart, amelyen értékeli a Hivatal munkáját.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző vonatkozásában. A polgármester egyetértése szükséges- az általa meghatározott körben – a hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazáshoz.
 • Jegyzői utasításokkal szabályozza a Hivatal működését érintő, hatáskörébe utalt ügyeket.
 • Irányítja a Hivatal operatív gazdálkodási tevékenységét.
 • Irányítja a Hivatalnak a városvédelmi funkcióiból adódó, valamint munka- és tűzvédelmi feladatait.
 • Koordinálja és ellenőrzi a Hivatal belső szervezeti egységeiben folyó munkát, ennek érdekében szükség szerint vezetői értekezletet tart.
 • Irányítja a köztisztviselők továbbképzését.
 • Gondoskodik a jogszabályok naprakész nyilvántartásáról.
 • Megszervezi a Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére a foglalkozás-egészségügyi szabályok szerinti orvosi ellátást.
 • Ellátja a Hivatal iratkezelésének felügyeletét, gondoskodik a selejtezések szakszerű végrehajtásáról.
 • Részt vesz az ügyfélfogadás megtartásában.

 

 1. Aljegyző
 • A jegyzőt távolléte vagy akadályoztatása esetén helyettesíti.
 • Tanácskozási joggal – a jegyző nevében – részt vesz a Képviselő-testület, annak bizottságai ülésein.
 • Részt vesz az ügyfélfogadás megtartásában, annak rendjére vonatkozó szabályok szerint.
 • Az aljegyző ellátja a Jogi és Igazgatási Osztály vezetését.
 • A Hivatal szervezeti keretében meghatározott konkrét feladatainak ellátásán túl végzi mindazokat a feladatokat, amelyekkel a jegyző megbízza.
 • A jegyző és az aljegyző együttes távolléte, vagy akadályoztatása esetén helyettesítésüket a Hivatal vezetése tekintetében a Gazdálkodási Osztály vezetője látja el.

 

 1. Az osztályvezetők jogállása és feladatkörei:
 • Az osztályvezető az osztály felelős vezetője. Távolléte esetén az osztály ügyrendjében kijelölt csoportvezető, ügyintéző helyettesíti.
 • Felelős az osztály működéséért, a feladatkörébe tartozó ügyekért a jegyzőnek és a polgármesternek.
 • Biztosítja az osztályt érintő jogszabályok, testületi döntések végrehajtását és az osztály működését.
 • Javaslatot tesz a jegyzőnek a munkáltatói jogok gyakorlásával és a humánpolitikai kérdésekkel összefüggésben az osztályra vonatkozóan.
 • Biztosítja az osztály munkájában a törvényességet, gyorsaságot, szakszerűséget, az állampolgári jogok és kötelezettségek maradéktalan érvényesülését. Ennek keretében személyesen vagy helyettese útján havonta ellenőrzi az ügyintézési határidő betartását, és ennek eredményéről a jegyzőt tájékoztatja.
 • Tanácskozási joggal részt vesz a Képviselő-testület és szervei ülésein, válaszol a hozzáintézett szakmai kérdésekre.
 • Előkészíti – a tisztségviselői és testületi igény szerint – a Képviselő-testület rendeleteit. Gondoskodik a Képviselő-testület rendeleteinek továbbá a Képviselő-testület és szervei határozatainak végrehajtásáról szóló beszámolók határidőre történő elkészítéséről.
 • Segíteni köteles szakmailag a bizottságok munkáját, gondoskodik az SzMSz-ben megjelölt bizottságok ülésének előkészítéséről, a jegyzőkönyvek elkészítéséről.
 • Részt vesz képviselői igény szerint azokon a lakossági fórumokon, amelyek az osztály tevékenységi körébe tartozó feladatokkal foglalkoznak, és intézkedik a válaszadásra.
 • Tájékoztatni köteles a tisztségviselőket az általa vezetett osztály feladatkörébe tartozó ügyekről, valamint minden olyan tudomására jutott információról, mely intézkedést igénylő helyi közügynek tekinthető.
 • Gondoskodik tisztségviselői rendelkezés szerint az osztály munkájával összefüggő tevékenységet végző nem önkormányzati szervekkel való együttműködésről, tapasztalatait köteles jelezni a tisztségviselőknek. Kapcsolatot tart az Önkormányzat intézményei, gazdasági társaságai, alapítványai, az osztály feladatkörét is érintő feladatokat végrehajtó vezetőivel. Biztosítja a többi osztállyal a munkakapcsolatot, köteles annak érvényt szerezni, hogy a társosztályról érkező megkeresésnek az osztály köztisztviselői haladéktalanul eleget tegyenek.
 • Gyakorolja a kiadmányozási jogot az SzMSz-ben foglaltak szerint az osztály ügyrendje és a munkaköri leírása alapján.
 • Gondoskodik az osztály ügyrendjének elkészítéséről, ezen belül is a köztisztviselők munkaköri leírásáról, az esetleges változások átvezetéséről, a munkaköri leírásban foglaltak betartásáról.
 • Szükség szerint, de legalább évente egyszer munkaértekezletet tart az osztály köztisztviselői részére.
 • Közreműködik feladatkörét érintő közbeszerzési eljárások előkészítésében.
 • Ellátja az ügyfélszolgálatból az osztályra háruló feladatokat.
 • Ellátja az osztályt érintő pályázati eljárások előkészítéséből adódó feladatokat.
 • Ellátja mindazokat a feladatokat, melyekkel a tisztségviselők, Képviselő-testület, Képviselő-testület bizottságai megbízzák.

 

III.   a) A Polgármesteri Hivatalban munkamegosztás szempontjából elkülönült egységek (osztályok)

 • Jogi és Igazgatási Osztály
 • Gazdálkodási Osztály
 • Városfejlesztési és Műszaki Osztály

 

A vezetői megbízások rendszerében az osztályvezető elnevezésű beosztás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv. és a 2012. évi V. törvény szerint főosztályvezető-helyettesi szintjének felel meg.

 

 1. b) A Polgármesteri Hivatal osztályon belül elkülönült szervezeti egységek (csoportok)
 • Költségvetési és gazdálkodási csoport
 • Adócsoport
 • Városüzemeltetési csoport
 • Városfejlesztési csoport
 • Szociális és Igazgatási csoport

 

A vezetői megbízások rendszerében az osztályvezető elnevezésű beosztás a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. tv. és a 2012. évi V. törvény szerint osztályvezetői szintjének felel meg.

 

 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI EGYSÉGEINEK FELADAT- ÉS HATÁSKÖREI

I.                   A Polgármesteri Hivatal osztályai

 

Jogi és Igazgatási Osztály feladatai:

       Az önkormányzat és szervei működésével kapcsolatos feladatok:

 • Az önkormányzat képviselő-testületi és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülések előkészítésével, jegyzőkönyveinek vezetésével kapcsolatos teendők ellátása.
 • A testületi ülések határozatai és rendeletei, a nemzetiségi önkormányzat jegyzőkönyvei és döntései nyilvántartásának vezetése, és figyelemmel kísérése a határidők betartásának és a határozatok végrehajtásának, és szükség szerint jelzés a testületnek a beszámolási kötelezettség elmulasztásáról.
 • Lejárt határidejű határozatok nyilvántartása, jelentések készítése.
 • A képviselő-testületi ülések döntéseinek kihirdetése, közzététele.
 • Az országgyűlési képviselők, a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat választásával kapcsolatos teendőket ellátja. Közreműködik az országos és helyi népszavazás előkészítésében. Részt vesz a választások lebonyolításában.
 • Előkészíti a közalapítványok alapító okiratait és azok módosításait.
 • Közreműködik és segíti a Bűnmegelőzési Tanács, valamint az Értéktár Bizottság munkáját.
 • Koordinálja a közérdekű adatok megismerésével, közzétételi kötelezettséggel járó feladatokat.
 • Az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó szervvel folyamatosan kapcsolatot tart az erre kialakított rendszeren.
 • A naponta beérkező postai küldeményeket átveszi, rendezi, szétosztja.
 • Ellátja az iktatással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a regiszterezés naprakész állapotáról. Nyilvántartja a bélyegzők vezetését. Ellátja az irattározási és selejtezési feladatokat. Kapcsolatot tart a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltárával.
 • Biztosítja a tisztségviselők és a Polgármesteri Hivatal osztályai működésének adminisztratív és technikai követelményeit.
 • A Képviselő-testület és bizottságai, a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a jegyző, és az osztályvezetők részére jogi véleményt nyilvánít. Közreműködik a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző és az aljegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek operatív ellátásában.
 • A megjelenő jogszabályokat figyelemmel kíséri, és felkérésre közreműködik a jogszabály-értelmezésben. Ellátja az önkormányzat és polgármesteri hivatal által kötött szerződések jogi kontrollját.
 • Az ügyfél tájékoztató keretében ellátja az ügyfélfogadásból ráháruló feladatokat, intézi és részben továbbítja az ügyeket.
 • Ellátja a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, üléseivel kapcsolatos teendőket.
 • Ellátja a Polgármesteri Hivatal gondnoki feladatait, biztosítja a Hivatal leltározási feladatainak ellátásához a leltárfelelős személyét.
 • A Polgármesteri Hivatal gépjárműveire vonatkozóan ellátja a gépjárművezetői feladatokat, gondoskodik a gépjárművek megfelelő karbantartásáról.
 • Jegyző hatáskörébe tartozóan végzi a talált dolgok átvételével, kezelésével, valamint a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

 

Szociális és igazgatási feladatok:

 • Gyakorolja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírt feladatokat, érvényesítve a helyi önkormányzati rendeletek ezzel kapcsolatos előírásait.
 • Segíti a szociális - és gyermekek napközbeni ellátásban résztvevő önkormányzati intézmények működését, és kapcsolatot tart a szociális és óvodai ellátásban résztvevő állami, önkormányzati és nem állami fenntartású intézményekkel, szervezetekkel.
 • Ellátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos ügyintézési feladatokat.
 • Ellátja a Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az Oktatási és Művelődési Bizottság, az Esélyteremtő Munkacsoport üléseivel kapcsolatos adminisztratív teendőket.
 • Ellátja a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásával kapcsolatos koordinációt, segíti a munkacsoport munkáját.
 • Környezettanulmányt készít a társhatóságok megkeresése alapján.
 • Gondoskodik a védendő fogyasztói igazolások kiadásáról. Kapcsolatot tart közüzemi szolgáltatókkal, társasházak közös képviselőivel.
 • Ellátja a helyi Szociálpolitikai Kerekasztal működtetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Közreműködik a hazai és Európai Uniós támogatások elnyerésére – a szociális, a gyermekjóléti, gyermekvédelem, köznevelés és foglalkoztatás területén – kiírt pályázatok figyelemmel kísérésében, a pályázat kidolgozásában, az elnyert pályázat végrehajtásában.
 • Ellátja az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket. Szervezi az állampolgársági eskütétellel kapcsolatos ünnepeket.
 • Gondoskodik a választási névjegyzék összeállításáról, folyamatos vezetéséről, hatósági bizonyítványt állít ki „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény alapján. Ellátja a termőföldekre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos kifüggesztési feladatokat.
 • Ellátja a címnyilvántartással kapcsolatos feladatokat.
 • Eljár birtokvédelmi ügyekben, határozatot hozhat a hasznok, károk, költségek kérdésében. Ellátja a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat, vagyonleltárt készít gyámsági, gondnoksági ügyekben.
 • Telepengedélyt ad a telepengedélyek alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység céljára. Engedélyezi az üzleti célú szálláshely szolgáltatókat. Végzi az üzletek működésével, zenés táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.
 • Nyilvántartásba veszi a bevásárlóközpontok és vásárpiac fenntartóját, a szálláshely szolgáltatókat, a szeszesital alkalmi árusítókat.
 • Ellátja a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatással kapcsolatos feladatok.
 • Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az I. fokú hatósági feladatok ellátása.
 • Az Önkormányzat által fenntartott nevelési intézmények alapításában, átszervezésében, megszüntetésében, fenntartásában közreműködik. Közreműködik az óvodai ellátás biztosításában.
 • Nyilvántartja az óvodaköteles gyermekeket.
 • Az óvodák és a közgyűjteményi intézmények szervezeti és működési szabályzatainak, házirendjének jóváhagyását előkészíti.
 • A normatív állami hozzájárulások igénylésének összeállításához és elszámolásához biztosítja az intézményi adatszolgáltatást.
 • Közreműködik a Hajdúsági Múzeum, valamint a Kertész László Városi Könyvtár fenntartói feladatainak ellátásában.
 • Előkészíti és figyelemmel kíséri a közművelődési megállapodások kötését, a közművelődési és sport célú gazdasági társaságokkal kötött feladat ellátási megállapodások teljesítését.
 • A hivatásos és amatőr alkotóművészekkel, a város irodalmi és művészeti alkotóhelyeivel, művészeti szakszövetségeivel, egyesületeivel, valamint művészeti profilú oktatási intézményeivel folyamatos kapcsolatot tart és segíti alkotómunkájuk feltételeink támogatását. Ellátja a művészeti, oktatási és sport díjakkal, díjfelajánlásokkal kapcsolatos ügyintézést.
 • Elősegíti az Önkormányzat által meghatározott ifjúsági és sportpolitikai célkitűzések érvényesülését, előkészíti az ezzel kapcsolatos támogatásokat és ellenőrzi azok felhasználását.
 • Rendszeres kapcsolatot tartva együttműködik a város ifjúsági és sport tevékenységével foglalkozó egyesületekkel, civil szerveződésekkel, azok tevékenységének ellátásához technikai segítséget nyújt.
 • Ellátja az országos, megyei és a városi kitüntetések és Hajdúböszörmény város díszpolgára cím adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat.

 

Gazdálkodási Osztály feladatai:

 • Az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények gazdálkodásával összefüggő feladatok ellátása és koordinálása, különösen a költségvetés-, a zárszámadás tervezet előkészítése, a beszámolók összeállítása, az önkormányzati vagyonleltár elkészítése.
 • önállóan gazdálkodó önkormányzati szervek finanszírozása, költségvetéseik összeállításának koordinálása;
 • közreműködés pénzügyi információs rendszer működtetésében, kapcsolattartás a területileg illetékes Magyar Államkincstárral (MÁK)
 • Egyéb gazdálkodási (számviteli) feladatok végzése.
 • Folyamatos munkakapcsolatot tart pénzügyi gazdálkodási és számviteli vonatkozásban a polgármesteri hivatal osztályaival, önkormányzati intézményekkel.
 • Támogatja az okleveles könyvvizsgáló tevékenységét.
 • Felülvizsgálja, véleményezi a pótelőirányzati igényeket, s azokat előkészíti önkormányzati tárgyalásra. Javaslatot tesz a működési és felhalmozási előirányzatok egymás közötti átcsoportosítására, továbbá a tartalék, pénzmaradvány és a bevételi többletek felhasználására.
 • Az Önkormányzat felhatalmazása alapján a testületi döntésen alapuló előirányzat változásokat végrehajtja.
 • Ellátja a finanszírozási terv szerint az intézmények pénzellátásával kapcsolatos feladatokat.
 • Irányítja a bérgazdálkodást, biztosítja a MÁK-nál a bérszámfejtéshez szükséges anyagokat, ellátja a TB ügyek intézését.
 • Ellátja az érdekelt osztályokkal együttműködve a tárgyieszköz-gazdálkodás gazdálkodási feladatait.
 • Intézkedik a MÁK felé a törzsadattárban történő változásokról.
 • Gondoskodik a költségvetési alapokmányok naprakészségéről és továbbításáról a MÁK felé.
 • Gondoskodik helyi és megosztott adók kivetéséről, könyveléséről, számítógépes nyilvántartásáról.
 • Végzi az adóbehajtással kapcsolatos feladatokat.
 • Intézi az adó-, és értékbizonyítványok kiadásával jelentkező feladatokat.
 • Kapcsolatot tart lakossági adóztatást érintő kérdésekben illetékes szervekkel.
 • Gyakorolja az adóigazgatással összefüggő I. fokú adóhatósági feladat- és hatásköröket.
 • A Pénzügyi Ellenőrző és Mezőgazdasági Bizottság üléseivel kapcsolatos teendőket ellátja.
 • Ellátja a Közbeszerzési Bizottság tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendőket.
 • A közbeszerzési eljárásokból adódó feladatok, valamint Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának közbeszerzési szabályzatában meghatározott feladatok előkészítése, végrehajtása.
 • A közbeszerzési értékhatár alatti egyéb beszerzések tekintetében a vonatkozó önkormányzati rendeletben meghatározott feladatok előkészítése, végrehajtása.
 • Ellátja a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat, valamint a vagyongazdálkodással, a vagyonkataszter vezetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Beruházások analitikus nyilvántartása, üzembe helyezése.
 • Beruházási statisztikai jelentések készítése.
 • Közreműködik az önkormányzati lakások felújításával kapcsolatos feladatok ellátásában, végzi az intézményi felújítási feladatok koordinálását.
 • Részt vesz a településfejlesztési koncepció és a területrendezési tervek összehangolásában.
 • Közreműködik a középtávú tervezéssel kapcsolatos koncepció kialakításában.
 • Javaslatot dolgoz ki a működés-fenntartás és a fejlesztés arányára; közreműködik a jelentősebb intézményi rekonstrukciók, a lakóházjavítás és rehabilitációs feladatok előirányzatainak kialakításában.
 • Közreműködik az állami fejlesztési célú támogatások és európai uniós támogatások igénybevételének kidolgozásában.

 

 

Városfejlesztési és Műszaki Osztály feladatai:

Hatósági feladatok:

-           Gyakorolja az első fokú építési hatósági feladat- és hatásköröket.

-           Végzi az engedélyezéssel kapcsolatos hatósági, műszaki nyilvántartási feladatokat.

-           Vezeti a lakásépítésekkel kapcsolatos nyilvántartást és adatszolgáltatást.

-           A kormányhivatal kijelölése alapján ellátja más településeknél az I. fokú hatósági feladatokat.

 

Az önkormányzat és szervei működésével kapcsolatos feladatok:

 • Ellátja a jegyző polgári védelemmel kapcsolatos feladat és hatásköreit.
 • Közreműködik a polgármester honvédelmi igazgatási feladatának végzésében.
 • Ellátja a Gazdasági Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tevékenységével kapcsolatos ügyviteli teendőket.
 • Kártérítési, kártalanítási igényekkel kapcsolatos ügyek szakmai kontrolljában közreműködés.
 • Az osztály feladatkörébe tartozó szerződések elkészítése, aláírásra történő előkészítése.
 • Közreműködés az Önkormányzat éves költségvetése tervezésében, jóváhagyott beruházási keret felhasználásának folyamatos figyelemmel kísérése. Az osztály feladatellátásával kapcsolatos költségvetés hosszú távú prognosztizálása, a fejlesztési elképzelések megfogalmazása, az éves költségvetés elkészítésében való aktív közreműködés.
 • Lakossági fórumok megszervezésében való közreműködés az osztály feladatkörét érintően.
 • Részt vesz komplex felügyeleti vizsgálatokban és eseti célvizsgálatokban.

 

Városfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

 • Települési önkormányzatok érdekeltségi körébe tartozó pályázati lehetőségek feltárása, a pályázatok előkészítése, hazai és az Európai Unió által finanszírozott projektek menedzselése.
 • Szakmai szervezetekkel és gazdasági kamarákkal, regionális fejlesztési ügynökségekkel való kapcsolattartás és együttműködés kialakításának előkészítése.
 • Fejlesztési projektek előkészítése, partnerek felkutatása, a közös pályázatok előkészítésében való együttműködés, azok lebonyolítása, közreműködés műszaki tartalom meghatározásában.
 • Települési önkormányzatokkal való kapcsolattartás, a közös pályázati lehetőségek feltárása, együttműködési megállapodások előkészítése és a végrehajtásban való közreműködés.
 • Projektek megvalósításában közreműködő szerződő partnerekkel való együttműködés és kapcsolattartás, a projektek bonyolítása során szükséges gazdasági elemzések, pénzügyi elszámolásokban közreműködés, dokumentálási, adminisztratív feladatok elvégzése.
 • Az Önkormányzat közép- és rövid távú beruházási programjai, tervei elkészítésében való közreműködés.
 • Támogatási szerződések szerinti támogatások lehívása és elszámolása.
 • Az osztály hatáskörébe tartozó beruházások, felújítások terveinek elkészíttetése (pályázatokhoz, közbeszerzésekhez), az osztály hatáskörébe tartozó feladatok műszaki ellenőrzésének koordinálása műszaki ellenőrök közreműködésével.
 • Beruházások üzembe helyezése, beruházási statisztikai jelentések készítése együttműködve a Gazdálkodási Osztállyal.

 

Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok

 • Az önkormányzati tulajdonú közszolgáltató szervezetek munkájának folyamatos ellenőrzése.
 • Ellátja a közlekedéssel, energiaszolgáltatással, környezetvédelemmel és növényvédelemmel összefüggő hatósági és egyéb feladatokat.
 • Gondoskodik az utak, járdák karbantartásáról, felújításáról (korszerűsítéséről), a közüzemi hibaelhárítások utáni helyreállításról.
 • Végezteti a közterületek tisztántartását. Ellenőrzi a szemétszállítást. Elősegíti a lakosság kommunális fejlesztési igényeinek megvalósítását.
 • Koordinálja a közfoglalkoztatást.
 • Részt vesz a környezet– és természetvédelmi feladatok ellátásában, védelem alatt álló helyi értékek megóvásában, kapcsolatot tartva a környezetvédelmi szervezetekkel.
 • Ellátja a zöldterületek, dűlőutak, fasorok rendezését, mezőőri járulék kivetését.
 • Végzi az állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat.
 • Ellátja a Gyepmesteri telep működésének felügyeletét.
 • Ellátja a mezőgazdasággal kapcsolatos adatbázisok létrehozását, kezelését.
 • Ellátja a közterület rendeltetéstől eltérő használatával kapcsolatos teendőket (használatba adás, hasznosítás, szerződéskötés)
 • Ellátja a „közterület-felügyeletről” szóló 1999. évi LXIII. törvényben, a 43/1999.(XI.26.) BM rendeletben és a 10/2000. (II.23.) BM rendeletben előírtakat.

 

 1. Jegyzői közvetlen irányítása alá tartozó feladatok

Humánpolitikai feladatok

 • A Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati jogviszonyával és munkavállalóinak munkaviszonyával összefüggő humánpolitikai feladatok ellátása.
 • A polgármester, az alpolgármesterek foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • A Hivatal engedélyezett létszámkerete alakulásának figyelemmel kísérése, vezetése.
 • Személyi nyilvántartás, közszolgálati alapnyilvántartás vezetése és az adatok folyamatos karbantartása, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a jogszabályban meghatározott szervek részére.
 • A Közszolgálati Szabályzatban meghatározott egyéb juttatásokkal kapcsolatos döntések előkészítése.
 • A köztisztviselői vagyonnyilatkozat-tétellel kapcsolatos munkáltatói intézkedések előkészítése és közreműködés a végrehajtásban.
 • Éves képzési terv elkészítése és végrehajtásában való közreműködés.
 • Köztisztviselői fegyelmi eljárásokban való közreműködés.
 • A köztisztviselők minősítésével, teljesítményértékelésével kapcsolatos eljárás lefolytatásának előkészítése.
 • Nyugdíjas referens feladatkörébe tartozó feladatok ellátása.
 • A közigazgatási alap- és szakvizsga, valamint az ügykezelői alapvizsga lebonyolításával kapcsolatos teendők teljes körű ellátása.
 • Az Önkormányzat éves költségvetése elkészítéséhez adatszolgáltatás.
  -  A jegyző hatáskörébe tartozó megbízási szerződések elkészítése, nyilvántartása.
 • A munkáltatói jogkör gyakorlásához szükséges helyi rendeletek, utasítások és szabályzatok elkészítésében való közreműködés.
 • A Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére nyújtott foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás biztosításához szükséges feladatellátás.
 • Előkészíti és kezeli az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek vezetőinek megbízását, kinevezését, illetve ellátja a közalkalmazotti jogviszonyukkal kapcsolatos humánpolitikai feladatokat.
 • Panaszkezelő-rendszer működtetése, felügyelete.
 • Ellátja a humán iktatókönyvben a humán iktatással kapcsolatos feladatokat.
 • Biztosítja a feladatellátáshoz szükséges adminisztratív feladatok ellátását.

 

A települési főépítész

 • Gondoskodik a településfejlesztéssel, - rendezéssel, a város esztétikai arculatának alakításával, a helyi építési szabályzatnak, a város szerkezeti tervének és a szabályozási tervalapok felülvizsgálatával (módosításával) kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.
 • Gondoskodik a településképi védelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról.
 • Részt vesz a kommunális, infrastrukturális fejlesztésekkel összefüggő feladatok tervezésében, a végrehajtás előkészítésében.
 • Ellátja az építészeti és természeti értékek védelmével jelentkező feladatokat.
 • Közreműködik a reklám-elhelyezési eljárásban, a közterület-használatok engedélyezésénél.
 • Ellenjegyzési jogot gyakorol a város- és utcaképi, ipari jellegű építési engedélyezési eljárásban, minősítve (véleményezve) az építési műszaki terveket. A főépítész ellenjegyzése nélkül építési engedélyt a rögzített területeken, helyeken a Városfejlesztési és Műszaki Osztály nem adhat ki.

 

Informatika

 • Az informatikus biztosítja a Polgármesteri Hivatal informatikai (számítógépes) feladataival jelentkező hardver és szoftver igények megvalósítását.
 • Gondoskodik a szerverek üzemeltetéséről, szoftverek telepítéséről ill. a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének, számítógépes hálózatának üzemeltetésével járó feladatok ellátásáról, a hivatalban keletkező adatok archiválásáról
 • Működteti a szervergépen futó cd-s adatbázisokat, biztosítja az adatokhoz való hozzáférést.
 • Ellátja a Polgármesteri Hivatal telefonhálózatával, a fénymásoló gépek üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos informatikai- karbantartói feladatokat, feladatellátása során észlelt meghibásodások esetén haladéktalanul intézkedik, szükség esetén külső szakember igénybevételével.
 • Gondoskodik az iktatóprogram, valamint a MIKROVOKS-EDtR alkalmazásához szükséges informatikai támogatás biztosításáról, kapcsolatot tart a szoftverfejlesztőkkel.
 • Részt vesz az informatikai koncepció, az informatikai rövid-és hosszú távú fejlesztési stratégia kidolgozásában, gondozásában és megvalósulásában. A képviselő-testület által elfogadott koncepció és stratégia ismeretében javaslatot tesz az éves költségvetési koncepció ismeretében az informatikai eszközbeszerzésre

 

 • Polgármesteri közvetlen irányítás alá tartozó feladatok

 

Polgármesteri Kabinet

A Polgármesteri Kabinet a polgármester munkáját segítő tanácsadó, véleményező szerv, mely a polgármester közvetlen irányítása alá tartozik az alábbi összetétellel:

- polgármester, alpolgármesterek,

- jegyző, aljegyző,

- gazdálkodási osztályvezető,

- városfejlesztési és műszaki osztályvezető,

- a koordinálással megbízott városfejlesztési pályázatíró,

- jogi ügyintéző,

- nemzetközi kapcsolatokért és városi rendezvényekért felelős referens,

- városi főépítész

- Gazdasági, Fejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

 

A kabinet működését a Jogi és Szervezési Osztály koordinálja.

 

Nemzetközi kapcsolatok, városi rendezvények

 • Érvényesíti az Önkormányzat művelődési célkitűzéseit. Előkészíti és szervezi a városi megemlékezéseket, és kapcsolatot tart a testvérvárosokkal.
 • Segíti a városi rendezvények szervezésével összefüggő teendőket.
 • Szervezi az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal ügyeit érintő sajtótájékoztatókat, a lakosság tájékoztatását a Városi Televízióban, a Szabadhajdú hetilapban, a hajduboszormeny.hu honlapon és egyéb, helyben szokásos módon.

 

A városi főorvos

 • Szakmai kérdésben kérésre véleményt nyilvánít.
 • Előkészíti a különböző – Önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó – megállapodásokat, a vállalkozásban működtetett egészségügyi ellátásokkal kapcsolatos szerződéseket.
 • Ellenőrzi a megállapodásokban foglaltak betartását, melyről időszakonként jelentést készít.

-      Az önkormányzati egészségügyi létesítmények fenntartására, fejlesztésére, működtetésére és a városban folyó egészségügyi tevékenységgel foglalkozó szervezetek részére nyújtandó önkormányzati támogatás módjára, költségvetési nagyságrendjére ajánlásokat dolgoz ki.

-      Figyelemmel kíséri a lakosság egészségi állapotát, annak megóvására javaslatot tesz.

-      Folyamatosan figyelemmel kíséri a lakosság egészségügyi ellátásának alakulását, és az egészségügyi ellátás fejlesztését.

-       Közreműködik az egészségügyi intézmények alapításában, átszervezésében, megszüntetésében.