Hajdúböszörmény Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a 2017/2018. nevelési évre történő jelentkezésről és beiratkozásról...

A három éves kortól kötelező óvodai nevelés:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 01. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A jegyző – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke százötvenezer forintig terjedhet.

Az óvodába történő jelentkezés, a felvételről szóló döntés, beiratkozás

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

Az óvodai jelentkezéshez Jelentkezési lap kitöltése szükséges, melyet bármelyik óvodában be lehet szerezni, vagy letölthető innen. A kitöltött jelentkezési lapot az első helyen megjelölt intézményben kell leadni 2017. március 17-ig.

A jelentkezési lapon a szülő 2 óvodát jelölhet meg, amely lehet nem körzetes is. A két megjelölt óvoda egyben a jelentkezési szándék sorrendjét is tükrözi.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve itt. A Debreceni Egyetem Gyakorló Óvoda és a Jó Pásztor Református Óvoda működési köre

Hajdúböszörmény város teljes közigazgatási területére kiterjed.

A felvételről az óvoda vezetője dönt, mely döntésről a szülőt/törvényes képviselőt 2017. március 30. napjáig írásban értesíti.

Beiratkozáskor abban az óvodában kell a szülőnek megjelennie, ahova felvételt nyert a gyermeke.

A beiratkozás időpontja: 2017. április 27-28., melyről a fenntartó hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint a helyben szokásos módon.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásról számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Hajdúböszörmény Város Jegyzőjének címezve, de a döntést hozó óvoda címére formanyomtatványon kell 1 példányban írásban benyújtani.

Az óvodába jelentkezéssel kapcsolatban további felvilágosítás kérhető az óvodavezetőknél illetve a Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztályán Dr. Kovács Erzsébet osztályvezetőnél. (Polgármesteri Hivatal, fsz. 24. iroda, tel: 52/563-224, email: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)

 

Letölthető anyagok:

Jelentkezési lap

Óvodai körzethatárok

Hajdúböszörmény, 2017. február 6.

 

Koláné Dr. Markó Judit

              jegyző