Hajdúböszörmény Város Jegyzője (Közigazgatási szerv megnevezése: Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.) pályázatot hirdet...

 

Városfejlesztési és Műszaki Osztály

Városüzemeltetési csoport

csoportvezető

munkakör betöltésére

 

Közszolgálati jogviszony időtartama:

A közszolgálati jogviszony – teljes munkaidőben, hat hónapig terjedő próbaidő közbeiktatásával – határozatlan időre szól.

 

Munkavégzés helye:

4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.

 

Illetmény és juttatások:

Illetmény megállapítására és az egyéb juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban Kttv.),
a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló
módosított 4/2010. (I. 28.) Önk. számú rendelet, valamint a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Ellátandó feladatok:

Városüzemeltetési csoport feladatellátásának szervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a személyes hatáskörbe utalt feladatok ellátása.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 24. Koordinációs feladatkör
 • I. besorolási osztályban vagy a 32. Település-, terület- és vidékfejlesztési, település-üzemeltetési feladatkör
 • I. besorolási osztályban előírt felsőoktatásban szerzett szakképzettség, szakképesítés
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga (közigazgatási szakvizsga hiányában a Kttv. által előírt
 • közigazgatási szakvizsga letétele a kinevezéstől számított két éven belül)
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőoktatásban szerzett műszaki vagy jogi szakképzettség
 • önkormányzati igazgatásban szerzett szakmai gyakorlat
 • előzetesen beszerzett referencia
 • város helyi ismerete

 

Pályázathoz csatolandó íratok:

 • végzettséget, képesítést tanúsító okirat, vagy annak közjegyző által hitelesített másolata
 • 90 napnál nem régebbi – eredeti - hatósági erkölcsi bizonyítvány (büntetlen előélet, illetve
  annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt)
 • önéletrajz (45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint)
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén – Kttv. 84-85. § szerint - vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggő
  kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréséhez
 • nyilatkozat arról, hogy kinevezés esetén teljesíti - a 2007. évi CLII. törvény
  rendelkezése alapján – a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségét
 • a pályázatban előnyként megjelölt feltételeket igazoló dokumentum.

 

Pályázat benyújtásának határideje:

A pályázatokat 2016. augusztus 26. napjáig lehet benyújtani Hajdúböszörmény Város Jegyzőjéhez (4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 268/2016., valamint a munkakör megnevezését: városüzemeltetési csoportvezető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koláné Dr. Markó Judit jegyző nyújt. (Hajdúböszörmény, Bocskai tér 1. I. emelet 57. szoba, telefon 06/52/563-257.)

 

Pályázat elbírálásának módja, határideje:

A Jegyző, mint kinevezési jogkör gyakorlója – Polgármester egyetértésével - 2016. szeptember 14. napjáig
dönt a köztisztviselő kinevezéséről, vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.

 

Munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör 2016. szeptember 15. napjától tölthető be.