Projekt címe: A Szociális Szolgáltatási Központ infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Hajdúböszörményben

Támogatás összege: 83 375 510 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 12 hó 31. nap.

 Támogatási szerződés száma: TOP-4.2.1-15-HB1-2016-00030

Kedvezményezett: Hajdúböszörmény Város Önkormányzata

 

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

 

 

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata a településen a szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások feladatainak ellátását a Szociális Szolgáltatási Központ által biztosítja. A projekt célja egy olyan, integrált szolgáltatást nyújtó, a mai kor igényeinek megfelelő Szociális Szolgáltatási Központ kialakítása a saját tulajdonú II. Rákóczi Ferenc utca 42. szám alatti épületben, ahol a különböző szociális szolgáltatásokat összevonva, azokat hatékony intézményi, tartalmi szempontok szerint lehetséges megvalósítani. A különböző szociális szolgáltatások színvonalas megvalósítása lehetővé válik a megfelelő intézmény kialakításával. Az engedélyezési dokumentáció tartalmazza az épületre vonatkozó felújítás, átalakítás I. és II. szakaszát, JELEN PROJEKT KERETÉBEN AZ I. SZAKASZ MEGVALÓSÍTÁSÁRA KERÜL SOR.

 Az integrált intézmény 2015. január óta Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 42. szám alatti székhelyén nyújtja 8 féle szolgáltatását: Család- és Gyermekjóléti Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, házi segítségnyújtás, étkeztetés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, szenvedélybetegek közösségi ellátása, Fogyatékosok Nappali Ellátása, Tanyagondnoki Szolgálat.  Az Idősek Nappali Ellátása a Hajdúböszörmény, II. Rákóczi F. u. 24. szám alatti telephelyen biztosított. Ezt megelőzően az intézmény a város különböző helyein, több ingatlanban, a székhelyen kívül még 3 telephelyen működött. A különböző telephelyeken működő intézmények fenntartási költsége jelentős volt, olyan többletterhet rótt az önkormányzatra, amely költségek a szociális ellátás területéről vonták el a forrásokat.

A helyi szociális ellátórendszerre egyre több feladat hárul, a központi és az önkormányzati források szűkülésével fordítottan arányosan növekedik a szociális ellátásra szorulók száma. A szolgáltatásokat biztosító székhely épülete felújításra szorul, nem teszi lehetővé a megfelelő feladatellátást, az üzemeltetése gazdaságtalan; az épületgépészeti, fűtési és világítási rendszerek egyaránt korszerűtlenek, magas fenntartási költségekkel üzemeltethetőek. Évek óta problémát jelent – a helyi szociális koncepcióban, önkormányzati előterjesztésekben is dokumentálható módon- néhány alapszolgáltatás hiánya, melyek kialakítását eddig anyagi források hiánya hátráltatta. 

ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK a pályázati felhívás 3.1. pontja alapján, a fejlesztés a Szociális Szolgáltatási Központ alábbi szolgáltatásait érinti:

étkeztetés, nappali ellátás (pszichiátriai, fogyatékosok), család- és gyermekjóléti szolgálat/központ. A pályázati felhívás 3.1.1./A pontja alapján: A pályázat keretében lehetőség nyílik a szolgáltatások fejlesztésére, új szolgáltatás létrehozásával (pszichiátriai betegek nappali ellátása), a szolgáltatásoknak helyt adó épület átalakításával felújításával. A jelenlegi elhelyezés feltételeit egyrészt tovább lehetne javítani, olyan helyiségekkel, amely magasabb színvonalú szolgáltatásnyújtást tesznek lehetővé, másrészt a pszichiátriai beteg nappali ellátásának, mint új szolgáltatásnak a bevezetésére kerülhetne sor. 2016. január 1-jétől a Szociális Szolgáltatási Központon belül települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálat, járási szinten a család- és gyermekjóléti központ nyújtja szolgáltatásait. Hajdúböszörmény járási központként Hajdúdorog tekintetében is ellátja a Család- és Gyermekjóléti Központ feladatait. A Központ tárgyi feltételeinek biztosításához újabb helységek kialakítására lesz szükségünk, ahol általános szolgáltatási feladatain túl, új speciális szolgáltatásokat is biztosítanunk kell (pl.: utcai és lakótelepi szociális munkát, kapcsolattartási ügyeletet, közvetítői eljárást (mediáció), jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, családkonzultációt, családterápiát).

IKT infrastruktúra fejlesztés, valamint az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek kialakítása, átalakítása is megvalósul. Az egyébként frekventált helyen található ingatlanon jelenleg nem biztosítottak a szükséges parkolási feltételek sem.

A Felhívás 3.1.1. B) pontja alapján eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése, külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése és járműbeszerzés történik, hiszen az anyagi erőforrások bővítésével lehetőség nyílik egyrészt az intézmény tárgyi feltételek javítására, másrészt a munkavégzés és a szolgáltatásnyújtás feltételeinek további javítására.

ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ, VÁLASZTHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

A fejlesztés keretében a parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése történne. A tervezett átalakítások során a komplex akadálymentes használathoz szükséges feltételek kialakításra kerülnek, egyenlő esélyű hozzáférést biztosítva mindenki számára.

A Felhívás 3.2. pontjában szereplő elvárásoknak megfelelően NYILATKOZZUK, hogy a projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatása nincs. A projekt érvényesíti az egyetemes tervezés elveit. Hajdúböszörmény rendelkezik Helyi Esélyegyenlőségi Programmal, valamint Esélyegyenlőségi tervvel.

A fejlesztéssel a szolgáltatások hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak, az új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtése, új férőhelyekkel bővítés hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez, a foglalkoztatási szint növeléséhez. A fejlesztés eredményeként nő az intézmény humánerőforrás kapacitása.

Az új férőhely létrehozásához a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogató nyilatkozatot adott.

A tervezett tevékenységek a helyi szükségleteken alapulnak.

A fogyatékos személyek ellátása során preferáljuk a fogyatékos gyermekek nappali ellátását.

A projekt illeszkedik Hajdúböszörmény Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához.

A projekt tervezése során figyelembe vettük a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet előírásait, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szabályait.

Hajdúböszörmény a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott kedvezményezett járás kategóriába tartozik.

A Szociális Szolgáltatási Központ a szolgáltatói nyilvántartásban jogerős bejegyzéssel rendelkezik a fejlesztéssel érintett szolgáltatásra vonatkozóan.

A fejlesztésre vonatkozó kockázati tényezők feltárásra kerülnek a Megalapozó dokumentumban szereplők szerint, és azok mérséklésére intézkedések kerültek meghatározásra.

Mivel a fejlesztés építési engedély köteles beruházás így a szükséges helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és rövid műszaki leírás, melyet a támogatási kérelemmel együtt benyújtunk. A rövid műszaki leírás tartalmazza: az épület és telekadatokat, a helyiséglistát m2 adatokkal, a tervezett infrastrukturális fejlesztések szöveges leírását, valamint a fotódokumentációt a meglévő állapotról.

A beszerezni kívánt eszközök, bútorok, berendezési, felszerelési tárgyak az igénybevevők életkori sajátosságainak, egészségi és mozgásállapotának megfelelnek, és a fejleszteni kívánt szociális szolgáltatások nyújtásához szükségesek. A beszerzendő eszközök listája a megalapozó dokumentum mellékletét képezi. Járműbeszerzés az alapszolgáltatásokhoz, azon belül az étkeztetéshez kapcsolódóan történik, indoklása a megalapozó dokumentumban bemutatásra kerül. A korábbi főzőkonyha is átalakításra kerül, területén (padozatcserével, válaszfalbontással, új válaszfalak beépítésével, új ajtók beépítésével) új tálalókonyha alakul ki.

Nyilatkozzuk, hogy jelen projekt keretében energiahatékonyságot érintő fejlesztés nem történik.

A beruházás végrehajtása során érvényesülnek az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjai az épületek külső határoló szerkezeteinek korszerűsítése és a fűtési rendszer korszerűsítése révén. A fejlesztés előtti és utáni állapotra vonatkozóan energetikai tanúsítvány készült, a fejlesztéssel a jelenlegi állapotra vonatkozó energetikai besorolás javul. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata vállalja az azbesztmentesítést, valamint az akadálymentesítést  és a projektarányos akadálymentesítést (bejárat, mellékhelyiség), szem előtt tartva  az egyetemes tervezés érvényesülésének elveit, a benyújtott dokumentációk alapján. A tervezés és a megvalósítás során is rehabilitációs környezettervező szakmérnök bevonása  történik.

A felhívás 3.2. pontjában előírt feltételeknek, valamint mind az általános, mind a területspecifikus mellékletben meghatározott értékelési szempontok való megfelelést részletesebben a Megalapozó dokumentumban mutatjuk be.

A Felhívás 4.4.3. pontja alapján 1.1. A támogatási kérelem illeszkedik az intézkedés céljához, amely a támogatható szolgáltatások elérhetővé tétele a szolgáltatáshiányos településeken élők számára, új szolgáltatások infrastruktúrájának megteremtésével, új férőhelyek bővítésével, továbbá a meglévő intézmények minőségi fejlesztésével, amely hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez, és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez. A nappali szociális ellátások (elsősorban magasabb szükségletű célcsoport ellátása), a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ fejlesztése esetén a minőségi fejlesztés kiemelt.

2.1. A projekt tervezése során figyelembe vettük a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7.) SZCSM rendelet előírásait, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételéről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szabályait. 2.2. A projekt illeszkedik Hajdúböszörmény Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata 2008-ban fogadta el a Szociális Szolgáltatásszervezési Koncepciót, mely dokumentum részletesen ismerteti a település szociális helyzetét, a szociális ellátás területeit, az ellátás biztosításában közreműködő civil, és egyházi szervezeteket, valamint a városi szociális ellátórendszer SWOT-analízisét, és a tervezett jövőbeni fejlesztéseket, stratégiai irányokat. A koncepció számol a gazdasági környezet változásával járó megnövekedő szociális igényekkel, valamint javaslatot tesz a meglévő intézményi infrastruktúra racionalizálására vonatkozóan. A tervezett beruházásra vonatkozó általános és konkrét szándékok megalapozottak, több éve részét képezik az önkormányzat fejlesztéspolitikai elképzeléseinek. A projekt támogatására vonatkozó Képviselő-testületi döntés csatolásra kerül. 2.3. Az új szolgáltatás, a a pszichiátriai betegek nappali ellátásának létrehozásához a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal támogató nyilatkozatot adott. 2.4 A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.1.4 pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket, az 5.2. pontban leírtakkal összhangban több szolgáltatás fejlesztése valósul meg (étkeztetés, nappali ellátás (pszichiátriai, fogyatékosok), család- és gyermekjóléti szolgálat/központ.

2.5. A korábbi konyha átalakításával funkcióváltás történik az épületben, melyet a megalapozó dokumentum is alátámaszt.

2.6. Az intézmény vállalja a fogyatékos gyermekek ellátását is a fogyatékos személyek nappali ellátásához kapcsolódóan. 3.1. A fejlesztés a rendelkezésre álló csatolt dokumentumok alapján kivitelezhető. 3.2. A mérföldkövek a kérelemben részletezettek szerint beépítésre kerültek. 4.1. A kockázati tényezők feltárásra kerültek a Megalapozó dokumentumban szereplők szerint, és azok mérséklésére intézkedések kerültek meghatározásra. 5.1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata vállalja az azbesztmentesítést.

6.1. Hajdúböszörmény a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú mellékletében meghatározott kedvezményezett járás kategóriába tartozik.7.1 A fejlesztési elképzelés a többi Operatív Program kapcsolódó intézkedéseivel való szinergiában történik. Az infrastrukturális fejlesztés mellett a projekt integrált szemléletű illeszkedik az ESZA fő programjaihoz.

8.1. A megvalósított tevékenység hosszú távú (5 éves) működtetése és fenntartása biztosított, a Megalapozó dokumentumban kerül bemutatásra.

9.1.A projekt segítséget nyújt a területi különbségek javításában. A potenciálisan a hajdúböszörményi szociális szolgáltatások kedvezményezettjei: Hajdúböszörmény teljes lakossága, beleértve a három külterületi településrészt - Bodaszőlőt, Hajdúvidet és Pródot is, továbbá a Család- és Gyermekjóléti Központ esetében 2016. évtől kezdődően járási szinten Hajdúdorog lakosságát is. 9.2. A tervezett átalakítások során a teljeskörű használathoz szükséges feltételek kialakításra kerülnek, egyenlő esélyű hozzáférést biztosítva mindenki számára, hozzájárulva a szegregáció elleni küzdelemhez. 10.1. A beruházás költséghatékony módon, reálisan és takarékos költségvetéssel tervezett, a pályázati adatlapban megadott költségek szerint és ütemezéssel. 11.1. Hajdúböszörmény Város Önkormányzata vállalja a pályázati adatlap monitoring mutatónál szereplő célértékeket.

 

Az alábbi épület felújítási, átalakítási tevékenységek valósulnak meg a fejlesztés keretében:

  1. A közelmúltban felújított, volt iskolai épületrész szükséges átalakítása:

Az Szociális Szolgáltatási Központ jelenlegi felújított helyiségeit is szükséges egy minimális mértékben újra átalakítani, mely az alábbiakból áll:

- a jelenleg meglévő belső ajtók nagy részét akadálymentes ajtókra kell kicserélni

- a jelenlegi akadálymentes wc semmilyen formában nem felel meg az előírásoknak, ezért a tanári szoba mosdójával összenyitva növelni kell az alapterületét. A tanári wc ajtaját át kell építeni a férfi wc (pissoár) felé

- át kell alakítani a főbejárat előtti előlépcsőt, rámpát, hogy megfeleljen akadálymentesség szempontjából.

- vezetősávokat kell ragasztani a burkolatra a vakok és gyengénlátók számára

- indukciós hurkokat kell kialakítani a siketek és nagyothallók számára

- akadálymentes feltételeknek megfelelő feliratokat, táblákat kell kihelyezni

- az előbbi átalakítási munkák után újra ki kell festeni az érintett helyiségeket

  1. Volt konyhai épületrész, kazánház átalakítása:

A jelenlegi étkező területén a központ működéséhez szükséges „irodák” kapnak helyet. A konyha egyik raktárának megszüntetésével meg lesz nyitva a folyosó, így az épület „U” alakban teljesen körbejárható lesz.

A főzőkonyha területén (padozatcserével, válaszfal bontással, új beépítéssel, új ajtók beépítésével) új tálalókonyha alakul ki, melyben átvevő-mosogató, tálaló, fehérmosogató, hulladéktároló és a konyhán dolgozók számára szükséges mosdó, wc helyiség lesz elhelyezve.  A főzőkonyha hátsó bejárat felőli végében lesz kialakítva az új (a jelenleginél 1/3-al kisebb) étkező.

A konyha volt előkészítő és raktárhelyiségeit, illetve a jelenlegi kazánházat a pszichiátriai betegek nappali ellátása fogja használni. Itt alakítják ki a nappali ellátáshoz szükséges wc-mosdó blokkot is, illetve egy új akadálymentes wc-t, melyben zuhanyzó is lesz.

A fogyatékosok nappali ellátásának mosdó-blokkja mellett egy átjáró folyosót alakítunk ki, így közvetlenül át lehet jutni majd az étkezőbe, nem kell körbemenni. Ebből a folyosóból nyílóan lesz még kialakítva egy közös mosó-vasaló helyiség is.

Az átjáró mellett egy közbenső pihenővel ellátott egykarú lépcsőt, illetve mellette egy liftaknát alakítunk ki. Az első ütemben csak a lépcső készül el, melyen a kazánház és a fogyatékosok nappali ellátása fölötti padlásteret tudjuk majd megközelíteni. (A liftakna csak helyileg lesz biztosítva, a földszinten egyenlőre eszköztároló lesz benne, lift nem). A lépcső és liftakna kialakítása miatt szükséges lesz itt az épület födémének megbontására is.

A fogyatékosok nappali ellátásának wc-blokkja mögötti tároló helyiséget a tálalókonyha felőli folyosóról nyílóan személyzeti wc-mosdó céljára alakítjuk át.

 

  1. Tetőtérbeépítés:

A meglévő kazánház helyett új gépészeti helyiség lesz létrehozva a tetőtérben (a jelenlegi kazánház fölött). A padlástérben (csak gépészeti tér lesz) ügyfélforgalom, irodai munka nem. A gépészeti teret (és előterét) könnyűszerkezetes válaszfalakkal határoljuk el a beépítetlen padlástérből, majd hőszigetelést és belső burkolatot kap a tetőszerkezet is. A megvilágítást néhány tetőablak beépítésével biztosítjuk. A gépészeti tér megközelítéséhez egykarú vb- lépcső lesz beépítve, melyet a földszinti folyosó felől ajtóval választunk el.

 

  1. Épületgépészet, fűtés átalakítása:

A meglévő kazánház megszűnik, helyette új gépészeti helyiséget alakítunk ki a tetőtérben (pont a jelenlegi kazánház fölött, így a gerincvezetékek bekötése az új kazánokhoz viszonylag egyszerűen megoldható lesz.) A fűtéshez, melegvíz ellátáshoz az új kazánházban a jelenleg meglévő fűtési berendezések, szabályzók, szivattyúk kerülnek beépítésre, és az épület egyéb fűtési rendszerét (előremenő, visszatérő vezetékek, radiátorok) az átalakítás csak a szükséges mértékben érinti. (Néhány helyen át kell helyezni a meglévő radiátort, illetve néhány helyiségbe új radiátort kell beépíteni.). A meglévő szennyvízelvezető rendszer csak az épületen belüli átalakítások miatt változik, az ingatlan közműbekötése – egyéb közművek tekintetében is – marad a meglévő állapot!

Az épületben 2 db fali tűzcsap kiépítésével is számolni kell! (Tűzvédelmi leírás szerint).

 

  1. Elektromos rendszer átalakítása:

A meglévő épület elektromos rendszere – a közelmúltban felújított épületrész kivételével - elavult, korszerűtlen. A rendszer teljes felülvizsgálata, átalakítása szükséges (már csak a funkciók átalakítása miatt is). A meglévő betáplálás, illetve a meglévő kapcsolószekrények nem kerülnek áthelyezésre, csak a belső rendszer épül újjá. A meglévő MM-fal alu. vezetékek helyett védőcsőbe húzott, rézvezetékkel szerelt elektromos rendszert építenek ki, korszerű, energiatakarékos világítótestek alkalmazásával. A tervezett funkcióhoz (az I. szakaszban átalakításra kerülő épületrészben) új számítógépes- és telefonhálózat, valamint az egész épületben tűzjelző rendszer kiépítése szükséges (gyengeáram). A közelmúltban felújított épületrészben vezeték nélküli WI-FI rendszer alkalmazásával lehet biztosítani minden irodában az internet elérését.

 

  1. Udvar felújítása:

A meglévő udvaron egyrészt a jogszabályokban előírt személygépkocsi parkolási feltételeket kell biztosítani, másrészt az épület új funkciójából adódóan pihenő-játszó területet kell létrehozni. A jelenlegi meglévő térburkolat járműforgalomra nem alkalmas, ezért fel kell bontani és új személygépkocsi parkolót kell kialakítani – új bejárattal a II. Rákóczi F. utca felől. A II. Rákóczi F. u. felőli kerítés némi javítás és festés után továbbra is ellátja funkcióját (a Sillye G. utca felőli drótkerítés a közeljövőben felújításra szorul, de ez nem tárgya a jelenlegi beruházásnak). Az épület északi végében lévő (töredezett) aszfaltburkolatot új kopóréteggel kell felújítani.   A burkolat felújítások, építések után újra lesz füvesítve az udvar.

 

  1. Akadálymentesítés:

Az épület jelenleg szabályosan nem közelíthető meg akadálymentesen, illetve szabványos akadálymentes wc sem található az épületben. A meglévő akadálymentes wc szabványos kialakításán túl egy második akadálymentes wc is létesül.

A tervezett átalakítások során a komplex akadálymentes használathoz szükséges feltételek kialakításra kerülnek, egyenlő esélyű hozzáférést biztosítva mindenki számára.