Osztályvezető: Dr. Szathmári Anita

 

A Jogi és Igazgatási Osztály dolgozói és elérhetőségei:

 

 Név

Iroda

Telefon

E- mail

Dr. Szathmári Anita

osztályvezető, aljegyző

fszt. 24. iroda

52/563-224

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Kovács Erzsébet

csoportvezető

fszt. 31. iroda

52/563-231

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dr. Pankotai Tünde

jogi ügyintéző

fszt. 22. iroda

52/563-222

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szabó-Dombi Nikoletta Anikó

ügykezelő

fszt. 25. iroda

52/563-225

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Borsi Éva

ügykezelő

I.    em. 56 iroda

52/ 563-256

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Szabóné Zavaczki Csilla

ügykezelő

I.    em. 56 iroda

52/ 563-256

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dezsőné Horváth Éva

ügykezelő

I.    em. 59 iroda

52/ 563-259

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Dóka Tiborné

ügykezelő

I.    em. 64 iroda

52/563-264

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kálmán Attiláné

ügykezelő

fszt.. 20 iroda

iktató

52/ 563-220

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Csókáné Bársony Ibolya

ügykezelő

fszt.. 21 iroda

iktató

52/ 563-221

-

Oláh Antalné

gondnok

fszt. 14. iroda

52/563-214

Olah.Antalne@hajduboszormeny.hu

Varga Lajosné

ügykezelő, ügyfél-tájékoztató

fszt. 15. iroda

52/ 563-200

-

Nagy Imre

gépkocsivezető

I.    em. 59 iroda

52/ 563-259

-

Kerékgyártó József

karbantartó

műhely

52/563-269

-

 

SZOCIÁLIS ÉS IGAZGATÁSI CSOPORT:

 

Szolnoki Lászlóné

anyakönyvezető

fszt. 26. iroda

52/563-226

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Asztalosné Fábián Mária

szociális ügyintéző

fszt. 27. iroda

52/563-227

-

Varga Mártonné

szociális ügyintéző

fszt. 27. iroda

52/563-227

-

Bertalan Imre

szociális ügyintéző

fszt. 28. iroda

52/563-228

-

Ignáth Szilvia

szociális ügyintéző

fszt. 28. iroda

52/563-228

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tóth Edit

hatósági ügyintéző

fszt. 29. iroda

52/563-229

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Horváth Andrea

hatósági ügyintéző

fszt. 30. iroda

52/563-230

-

Tarcsai Edit

hatósági ügyintéző

fszt. 30. iroda

52/563-230

-

 

Ügyfélfogadás:

 

Hétfő: 800 – 1200                  Szerda: 800 – 1630                Péntek: 800 – 1200

 

 

A JOGI ÉS IGAZGATÁSI OSZTÁLY ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK

 

Az önkormányzat és szervei működésével kapcsolatos feladatok:

 

-    Az önkormányzat képviselő-testületi és a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületi ülések előkészítésével, jegyzőkönyveinek vezetésével kapcsolatos teendők ellátása.

-    A testületi ülések határozatai és rendeletei, a nemzetiségi önkormányzat jegyzőkönyvei és döntései nyilvántartásának vezetése, és figyelemmel kísérése a határidők betartásának és a határozatok végrehajtásának, és szükség szerint jelzés a testületnek a beszámolási kötelezettség elmulasztásáról.

-    Lejárt határidejű határozatok nyilvántartása, jelentések készítése.

-    A képviselő-testületi ülések döntéseinek kihirdetése, közzététele.

-    Az országgyűlési képviselők, a polgármesterek és a helyi önkormányzati képviselők, valamint a helyi nemzetiségi önkormányzat választásával kapcsolatos teendőket ellátja. Közreműködik az országos és helyi népszavazás előkészítésében. Részt vesz a választások lebonyolításában.

-    Előkészíti a közalapítványok alapító okiratait és azok módosításait.

-    Közreműködik és segíti a Bűnmegelőzési Tanács, valamint az Értéktár Bizottság munkáját.

-    Koordinálja a közérdekű adatok megismerésével, közzétételi kötelezettséggel járó feladatokat.

-    Az önkormányzat törvényességi felügyeletét ellátó szervvel folyamatosan kapcsolatot tart az erre kialakított rendszeren.

-    A naponta beérkező postai küldeményeket átveszi, rendezi, szétosztja.

 • Ellátja az iktatással kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a regiszterezés naprakész állapotáról. Nyilvántartja a bélyegzők vezetését. Ellátja az irattározási és selejtezési feladatokat. Kapcsolatot tart a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Hajdúböszörményi Fióklevéltárával.
 • Biztosítja a tisztségviselők és a Polgármesteri Hivatal osztályai működésének adminisztratív és technikai követelményeit.

-    A Képviselő-testület és bizottságai, a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők, a jegyző, és az osztályvezetők részére jogi véleményt nyilvánít. Közreműködik a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző és az aljegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek operatív ellátásában.

-    A megjelenő jogszabályokat figyelemmel kíséri, és felkérésre közreműködik a jogszabály-értelmezésben. Ellátja az önkormányzat és polgármesteri hivatal által kötött szerződések jogi kontrollját.

 • Az ügyfél tájékoztató keretében ellátja az ügyfélfogadásból ráháruló feladatokat, intézi és részben továbbítja az ügyeket.
 • Ellátja a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, üléseivel kapcsolatos teendőket.
 • Ellátja a Polgármesteri Hivatal gondnoki feladatait, biztosítja a Hivatal leltározási feladatainak ellátásához a leltárfelelős személyét.
 • A Polgármesteri Hivatal gépjárműveire vonatkozóan ellátja a gépjárművezetői feladatokat, gondoskodik a gépjárművek megfelelő karbantartásáról.
 • Jegyző hatáskörébe tartozóan végzi a talált dolgok átvételével, kezelésével, valamint a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.

 

Szociális és igazgatási feladatok:

 

Szociális és gyermekvédelmi ágazat:

 • Gyakorolja a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. törvényben előírt feladatokat, érvényesítve a helyi önkormányzati rendeletek ezzel kapcsolatos előírásait.

Döntésre előkészíti az alábbi szociális ellátások iránti kérelmeket:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • lakhatási támogatás
 • adósságcsökkentési támogatás
 • gyógyszertámogatás
 • eseti jellegű rendkívüli települési támogatás
 • időszakos rendkívüli települési támogatás
 • köztemetés
 • helyi utazási támogatás
 • szociális földprogramban való részvételt segítő támogatás
 • Segíti a szociális - és gyermekek napközbeni ellátásban résztvevő önkormányzati intézmények működését, és kapcsolatot tart a szociális és óvodai ellátásban résztvevő állami, önkormányzati és nem állami fenntartású intézményekkel, szervezetekkel.
 • Ellátja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatos ügyintézési feladatokat.
 • Ellátja a Népjóléti, Ifjúsági és Sport Bizottság, valamint az Oktatási és Művelődési Bizottság, az Esélyteremtő Munkacsoport üléseivel kapcsolatos adminisztratív teendőket.
 • Ellátja a Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásával kapcsolatos koordinációt, segíti a munkacsoport munkáját.
 • Környezettanulmányt készít a társhatóságok megkeresése alapján.
 • Gondoskodik a védendő fogyasztói igazolások kiadásáról. Kapcsolatot tart közüzemi szolgáltatókkal, társasházak közös képviselőivel.
 • Ellátja a helyi Szociálpolitikai Kerekasztal működtetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Közreműködik a hazai és Európai Uniós támogatások elnyerésére – a szociális, a gyermekjóléti, gyermekvédelem, köznevelés és foglalkoztatás területén – kiírt pályázatok figyelemmel kísérésében, a pályázat kidolgozásában, az elnyert pályázat végrehajtásában.

 

Igazgatási ágazat:

 • Ellátja az anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladat- és hatásköröket. Szervezi az állampolgársági eskütétellel kapcsolatos ünnepeket.
 • Gondoskodik a választási névjegyzék összeállításáról, folyamatos vezetéséről, hatósági bizonyítványt állít ki „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény alapján. Ellátja a termőföldekre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos kifüggesztési feladatokat.
 • Ellátja a címnyilvántartással kapcsolatos feladatokat.
 • Eljár birtokvédelmi ügyekben, határozatot hozhat a hasznok, károk, költségek kérdésében. Ellátja a hagyatéki eljárással kapcsolatos feladatokat, vagyonleltárt készít gyámsági, gondnoksági ügyekben.
 • Telepengedélyt ad a telepengedélyek alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenység céljára. Engedélyezi az üzleti célú szálláshely szolgáltatókat. Végzi az üzletek működésével, zenés táncos rendezvények engedélyezésével kapcsolatos feladatokat.
 • Nyilvántartásba veszi a bevásárlóközpontok és vásárpiac fenntartóját, a szálláshely szolgáltatókat, a szeszesital alkalmi árusítókat.
 • Ellátja a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatással kapcsolatos feladatok.

 

Környezetvédelmi ágazat:

 • Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az I. fokú hatósági feladatok ellátása.

 

Óvodai neveléssel kapcsolatos feladatok:

 • Az Önkormányzat által fenntartott nevelési intézmények alapításában, átszervezésében, megszüntetésében, fenntartásában közreműködik. Közreműködik az óvodai ellátás biztosításában.
 • Nyilvántartja az óvodaköteles gyermekeket.
 • Az óvodák és a közgyűjteményi intézmények szervezeti és működési szabályzatainak, házirendjének jóváhagyását előkészíti.
 • A normatív állami hozzájárulások igénylésének összeállításához és elszámolásához biztosítja az intézményi adatszolgáltatást.

 

Közművelődési és közgyűjteményi feladatok:

 • Közreműködik a Hajdúsági Múzeum, valamint a Kertész László Városi Könyvtár fenntartói feladatainak ellátásában.
 • Előkészíti és figyelemmel kíséri a közművelődési megállapodások kötését, a közművelődési és sport célú gazdasági társaságokkal kötött feladat ellátási megállapodások teljesítését.
 • A hivatásos és amatőr alkotóművészekkel, a város irodalmi és művészeti alkotóhelyeivel, művészeti szakszövetségeivel, egyesületeivel, valamint művészeti profilú oktatási intézményeivel folyamatos kapcsolatot tart és segíti alkotómunkájuk feltételeink támogatását. Ellátja a művészeti, oktatási és sport díjakkal, díjfelajánlásokkal kapcsolatos ügyintézést.
 • Ellátja az országos, megyei és a városi kitüntetések és Hajdúböszörmény város díszpolgára cím adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat.

 

Ifjúsági-, sport- és civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok:

 • Elősegíti az Önkormányzat által meghatározott ifjúsági és sportpolitikai célkitűzések érvényesülését, előkészíti az ezzel kapcsolatos támogatásokat és ellenőrzi azok felhasználását.

Rendszeres kapcsolatot tartva együttműködik a város ifjúsági és sport tevékenységével foglalkozó egyesületekkel, civil szerveződésekkel, azok tevékenységének ellátásához technikai segítséget nyújt.